Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
  • ØYER KOMMUNE – kommuneoverlegen anbefaler at sykehjemsbeboere anses som aleneboende og derfor kan få besøk av 1-2 faste personer/personer fra en fast husstand i denne aktuelle to-ukers perioden. Unntak for personer i livets sluttfase; her vil det være tillatt med max 5 personer som møtes privat. I tillegg vil romstørrelsen legge begrensning ettersom det skal være avstand på en meter. 

 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)
  • ØYER KOMMUNE – kulturskole (undervisning gjennomføres digitalt så langt det lar seg gjøre), korps, idrett/trening innstilles til etter 18.1.21

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
  • ØYER KOMMUNE – ingen særskilte tiltak utover dette.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
  • ØYER KOMMUNE – foresatte ved Øyer ungdomsskole får informasjon direkte fra skolen om hvordan undervisning gjennomføres på de enkelte trinnene.
  • Kommuneoverlegen anbefaler bruk av munnbind på skoleskyss hvor man ikke kan overholde 1 meter avstand til reisende/elever i andre kohorter.
  • Barneskole og barnehage er fortsatt på gult nivå, og opprettholder drift som tidligere
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)
  • ØYER KOMMUNE – alle kontoransatte holder hjemmekontor fram til 18.1.21, så lenge dette er hensiktsmessig og kommunale tjenester ivaretas.
  • Interne/eksterne møter avholdes elektronisk, gjelder både administrativt og politisk

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)
  • ØYER KOMMUNE – ingen særskilte tiltak utover dette.

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.
  • ØYER KOMMUNE – ingen særskilte tiltak utover dette.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
  • ØYER KOMMUNE – ingen særskilte tiltak utover dette.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)
  • ØYER KOMMUNE – ingen særskilte tiltak utover dette.

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)
  • ØYER KOMMUNE – ingen særskilte tiltak utover dette.

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".

 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.

 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

  • ØYER KOMMUNE - IKKE AKTUELT VED NÅVÆRENDE SITUASJON

 

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED? HER!