Dermed kan fylkeskommunen gå videre med en mer detaljert planlegging av den permanente brua.

Bør ligge nær sentrum

Fylkeskommunen har gjennomført en mulighetsstudie for å se på ulike plasseringer av ny bru. 

Øyer kommune og statlige instanser som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statsforvalteren, Statens vegvesen og Nye Veier AS har uttalt seg om alternativene. 

De er enige i mulighetsstudiens anbefaling om at den permanente brua bør ligge omtrent der de to tidligere bruene har ligget. Dette er viktig for lokaltrafikken til og fra Tretten sentrum. 

Brua skal bygges slik at den midlertidige brua kan være åpen for trafikk i byggetida. 

Statens ansvar

- Tretten bru-saken har fulgt oss ei stund og vil fortsette lenge med det. Gjennom rapportene fra Statens havarikommisjon og konsulentfirmaet PwC har det kommet fram flere feil og mangler ved arbeidet med brua som falt ned, sa Iselin Vistekleiven (Ap), da hun holdt innlegg i fylkestinget den 21. februar. 

Vistekleiven er leder i fylkets hovedutvalg for samferdsel, som behandlet mulighetsstudien den 7. februar. Hun og fylkesordfører Thomas Breen møtte samferdselsministeren i slutten av januar og fikk da løfter om at staten vil erstatte utgiftene i forbindelse med Tretten-ulykka.

Roste politikerne 

- Det var godt å få avklart at staten tar det økonomiske og faglige ansvaret for brukollapsen. Vi husker hvordan vår administrasjon ble stilt til veggs av mediene og avkrevd svar på spørsmål om ting vi ikke hadde ansvaret for, da Tretten bru falt ned, sa Vistekleiven i fylkestinget. 

Hun og flere av fylkestingsmedlemmene berømmet den nåværende og tidligere politiske ledelsen i fylkeskommunen for å ha jobbet godt med saken, sammen med administrasjonen, etter den alvorlige ulykka på Tretten.

Enstemmig vedtak

I vedtaket i fylkestinget heter det at administrasjonen skal sørge for trygg og god framdrift i arbeidet med den nye brua. Øyer kommune, Statsforvalteren i Innlandet, NVE, Statens vegvesen og Nye Veier AS må bli godt involvert i planarbeidet.

Innbyggerne og næringslivet skal også ha gode muligheter til medvirkning i det videre arbeidet med planprogram og reguleringsplan, slik plan- og bygningsloven beskriver.

Flomkrav og hensyn til E6

Seniorrådgiver Ingrid Øvsteng orienterte om prosjektet da samferdselsutvalget behandlet saken. Hun fortalte om et teknisk skisseprosjekt, som skal være en del av grunnlaget for det videre planarbeidet.

- Skisseprosjektet omtaler forhold som har med veggeometri, naturmangfold i elva, arealbruk og kostnader å gjøre. Anbefalinga er å bygge ny bru nord for den midlertidige brua, sa Øvsteng. 

Mulighetsstudien og skisseprosjektet tar utgangspunkt i gjeldende krav fra blant andre NVE og Nye Veier om sikring mot flom og tilpasning til ny E6. 

- Prosjektet legger til grunn at brua skal være sikret mot en 200-årsflom, pluss en halv meter på grunn av klimaendringer. Når det gjelder E6, har vi kontakt med Nye Veier, som planlegger en tofelts-veg forbi Tretten, sa Øvsteng. 

Les dokumentene til fylkestingssak PS 2/2024.