I «Grunnlagsdokumentet Nasjonal Transportplan 2018-2029» foreslås det statlige midler til å bygge nytt tunnelløp i Øyertunnelen på E6 mellom Øyer og Tretten. Begrunnelsen er at dette er nødvendig for å følge opp sikkerhetsforskriften for tunneler.  

Det nye løpet skal i henhold til forskriften være på plass når gjennomsnittlig årsdøgntrafikk overstiger 8000 kjøretøy/døgn.  

 

http://www.ntp.dep.no/Nasjonale+transportplaner/2018-2029/Plangrunnlag

 

Det foreslås også dobbeltsporparsell for jernbane på strekningen Hamar –Lillehammer skal bygges innen 2030.