Alt i alt kommer kommunen ut som en god kommune bo i, med høye poengsummer på de fleste områder og middels på noen.

Innbyggerne er også svært godt fornøyd med natur, landskap og friluftsliv, kultur og idrett, og med levekårene. I det hele tatt er innbyggerne i all hovedsak svært fornøyde med kommunen som bosted.

Videre er langt de fleste fornøyde med tjenestene kommunen yter, boligtilbudet, bomiljø og senterfunksjoner, og næring og arbeid.

Nederst på lista, men likevel med forholdsvis godt resultat, kommer transport og tilgjengelighet i kommunen, servicetilbudet, utbygging og utvikling, og møte med og tillit til kommunen. Disse har laveste score på 3,9, der skalaen går fra 0 til 6.

I alt besvarte 130 innbyggere undersøkelsen. Ordføreren og rådmannen takker alle som svarte. Øyer kommune er fortsatt en god kommune å bo i, og i gjennomsnitt enda bedre enn tidligere!

Her er de konkrete resultatene på hvert område:

Innbyggerundersøkelsen 2016 Fordeling på dimensjoner_550x594.png