Hvor mye bidrar skolesektoren i Øyer til elevenes læring?

Rapporten viser forskjeller mellom hvor mye den enkelte barne- og ungdomsskole og kommune bidrar til elevenes læring. SSB har i resultatene tatt hensyn til blant annet elevens familiebakgrunn. Landsgjennomsnittet er satt til 3,4. Jo høyere tall, jo mer læring har skolen bidratt med. Resultatene for den enkelte skole presenteres på en skala fra én til seks, og landsgjennomsnittet er på 3,4. Ett års læring tilsvarer om lag 0,4 poeng.

Resultatene for Øyer viser at kommunen samlet har et skolebidrag på litt under landsgjennomsnittet(3,4). for småskoletrinnet (3,3). På mellomtrinnet bidrar kommunen noe over landsgjennomsnittet (3,5), mens på ungdomstrinnet ligger kommunen helt i norgestoppen med (3,9). Et resultat på 3,9 forteller oss at elevene på Øyer ungdomsskole får bortimot to år mer læring enn skolene i andre enden av skalaen.

Dette er et bra resultat for kommunen samlet sett. Kommunen har til hensikt å bruke den kunnskapen som Øyer ungdomsskole besitter til det beste for alle elevene i Øyer. Ved å lære av de beste på dette området skal vi sammen løfte oss ytterligere.

Om rapporten

Det er forskjeller i elevsammensetningen mellom skoler i Norge, og det er det viktig å ta hensyn til når man ønsker å si noe om hvor mye skoler bidrar til elevenes læring. I følge SSB viser rapporten at en stor del av forskjellene mellom skolers gjennomsnittsresultater ved nasjonale prøver eller eksamen kan forklares i elevenes bakgrunn. I rapporten bruker SSB en skala fra 1-6 for å si hva resultatet på hver skole hadde vært dersom alle skoler hadde hatt det samme elevgrunnlaget.

Det som måles i undersøkelsen er resultater på nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. og 8. trinn og eksamen på 10. trinn, kontrollert for elevenes bakgrunn.

MeUngdomilæringssituasjon.jpgd familiebakgrunn mener SSB sosioøkonomiske kjennetegn ved elevene, som foreldrenes utdanningsnivå, familiens inntekt og elevenes innvandringsbakgrunn.

Ettersom forskerne ikke har tidligere skoleresultater å sammenligne med på 1. – 4. trinn, bør disse resultatene tolkes med noe mer forsiktighet enn resultatene på 5. – 7. trinn og ungdomstrinnet.

Rapporten er omfattende, og resultatene skal gjennomgås grundig. Oppvekstsektoren samlet, men også den enkelte skole, skal bruke funnene i sitt interne analysearbeid. Kommunen har ved denne undersøkelsen fått ytterligere informasjon i arbeidet med å videreutvikle Øyerskolen som en god læringsarena for være elever.

For mer informasjon, kontakt sektorleder oppvekst, Bjarne Nyrud, 913 55 386.