Kartleggingen viste at store deler av området er svært godt egnet til beiting. Arealet som er kartlagt har 80 % nytteverdi til storfebeite og 75 % nytteverdi til sauebeite. I Øyer statsallmenning slippes det ca 7600 sau/lam og 450 storfe på utmarksbeite hvert år, og kartleggingen viser at Øyerfjellet har et potensiale for flere beitedyr.

Mye av arealene har et stort innslag av einer, noe som tilsier begynnende gjengroing. Dette er bekymringsverdig da beitekvaliteten vil synke hvis arealene ikke holdes i hevd. Totalt sett er beitetrykket i Øyerfjellet lavt, noe som kan ha sammenheng med at det er blitt færre beitedyr i deler av fjellet. Likevel finnes det noen områder hvor trykket er høyt og beitene er av svært god kvalitet. I store deler av området er det sambeiting mellom sau og storfe, noe som er svært positivt mht. utnyttelsen av arealene og det biologiske mangfoldet.  

Landskapet skjøttes best når beitedyrene konsentreres til visse utvalgte områder, i stedet for at dyrene spres over hele arealet. Tidlig slipp på vårbeite er også viktig for å holde arealene i hevd. Et annet skjøtselstiltak kan være å rydde områder mekanisk. Tidligere har det blitt gjort forsøk med knusing av einer. Erfaringene fra slike tiltak har vært positive, og dette vil ha god effekt på å holde landskapet åpent.

Hovedkonklusjonen etter denne kartleggingen er at Øyerfjellet har et stort ressursgrunnlag for matproduksjon. Det er viktig å ta vare på denne ressursen for framtida, ved å bruke den på riktig måte.

Rapporten fra kartleggingen finner du her: Rapport.

I boksen "Se også" til høyre på siden finner du vegetasjonskartet, et kart for beite storfe og et kart for beite sau.

Geit

Foto: Toril Gudbrandsen.