Det vises til reguleringsplan for Fjellstad terrasse (planID: 201805) vedtatt i 2021, med siste endring
vedtatt 29. september 2022. Den vedtatte reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for
fritidsbebyggelse med adkomstveger, alpinnedfart, friområde og vegetasjonssoner. Planområdet
utgjør ca. 183 daa.

Forslagsstiller er Fjellstad Utvikling AS. Norconsult er engasjert som plankonsulent.

Planadministrasjonen i Øyer kommune har forhåndsvurdert endringsforslaget.

Årsaken til behovet for reguleringsendring er flerdelt. Det har vært nødvendig å justere hovedvegen
gjennom området for å tilfredsstille gjeldende krav. Dette gjør vegen bedre tilpasset terrenget og har
redusert behov for oppfylling. Reguleringsformål endres i henhold til dette. I tillegg foreslås LNF-landbruksområder
omregulert til LNF-friluftsformål, da eiendomsutviklingsselskap ikke kan eie
konsesjonsbelagte eiendommer eller arealer regulert til landbruk. I bestemmelsene er det gjort en
presisering knyttet til rekkefølgekrav for opparbeidelse av skiløype/tursti. Samtidig økes
etasjebegrensningen fra 2 til 3 uten at det blir gjort endringer på maksimal høydebegrensning.

I tillegg gjøres det mindre justeringer av formålsgrenser og byggegrenser. Overvannsplan er revidert
etter ny planlagt utforming av tomteområder.

 

Vurdering av virkninger:

De reelle virkningene av planendringen vurderes som små. Dette begrunnes i at arealbruken for
området som helhet allerede er vedtatt, og at justeringene som foreslås har som formål å gi en mer
hensiktsmessig utforming av arealet, samt å sikre gode og forutsigbare rammer for utbyggingen. Slik
sett endres ikke karakteren, arealbruken eller hensikten med planområdet.

De endringer som nå foreslås tilfredsstiller plan- og bygningslovens kriterier for planendring etter
forenklet prosess, jf. § 12-14. Høring begrenses til berørte parter, og gjennomføres ikke som
ordinært offentlig ettersyn. Imidlertid vurderes vedtaket av planendringen lagt til planutvalget, da
formålsendringen er av prinsipiell karakter.

 

Har du innspill til planforslaget?

Dersom du har innspill til planforslaget, kan du sende det til Øyer kommune:
postmottak@oyer.kommune.no , eventuelt i brev til postboks 4, 2637 Øyer. Merk innspill med
arkivsaknummer 23/1217 reguleringsendring Fjellstad terrasse.

Det bes om at eventuelle innspill begrenses til de konkrete endringene, da tidligere innkomne
uttalelser og merknader er behandlet i vedtatt plan.

Frist for innspill er den 04.10.23.

 

Høringsdokumenter kan leses under her:

2023-06-30_FjellstadTerasse_planendring-A1-L_v2.PDF

2023-08-10 FjellstadTerrasse_Notat Planendring.PDF

2023-08-10 Reguleringsbestemmelser Fjellstad terrasse_forslag til endring.pdf

B001_F01.PDF

C001_F01.PDF

F001_F01.PDF

G001_F01.PDF

H001_F01.PDF

H002_F01.PDF