Særskilt bo- og omsorgsløsning – etablering på Sølvskottberget

Avtale UDI og Heimta AS

Etableringen av et særskilt bo og omsorgstilbud på Sølvskottberget, er en avtale mellom det statlige UDI og det private firmaet Heimta AS.

Informasjonsansvaret om avtalens innhold, hvem som skal bosettes, hvordan de skal jobbe med drift og sikkerhet er UDI og Heimta AS sitt ansvar og vil følge UDIs retningslinjer.

Foreløpig mangel på informasjon har sammenheng med at avtaleinngåelsen skjedde i ferietiden.

Ferie hos UDI er og årsaken til at det først blir et informasjonsmøte 15.august.

Ordføreren har og hatt ferie.

Jeg har forståelse for at innbyggere har mange ubesvarte spørsmål og føler uro for etableringen. Basert på den lille informasjon som er gitt, samt den offentlige informasjon som finnes på nettet bl.a. hos UDI, har Ordfører valgt en positiv holdning til etableringen og legger til grunn at alle sin sikkerhet vil ivaretas. Spørsmålene som er kommet opp og som skal sendes kommunen 11.august legger jeg til grunn vil bli besvart av de forskjellige aktørene.

Informasjon og samarbeid fremover.

Det blir et åpent informasjonsmøte på Sølvskottberget 15.august om avtalen som er inngått mellom UDI og Heimta AS om etableringen og drift av et særskilt bo og omsorgstilbud for asylsøkere.

UDI/Heimta AS vil spesielt invitere naboene.  I tillegg til UDI og Heimta, vil politiet og kommunen delta. Varaordfører Mari Botterud vil lede møtet, da Ordfører er bortreist.

Invitasjonen til møtet vil legges ut på kommunens hjemmeside.

Hva vil det si å få et asylmottak i nærmiljøet?

På denne lenken kan dere finne opplysninger om hvilke erfaringer UDI har.

https://www.udi.no/asylmottak/er-nabo-til-et-asylmottak2/

Hvem skal innkvarteres på Sølvskottberget?

Etter Utlendingsloven er Norge forpliktet til å tilby innkvartering:

§ 95.Innkvartering ved søknad om beskyttelse

1.ledd : En utlending som søker beskyttelse, skal gis tilbud om innkvartering. En utlending som har fått avslag på søknad om beskyttelse, kan gis tilbud om innkvartering i påvente av utreise.

Det er ikke korrekt at de som skal innkvarteres på Sølvskottberget er kriminelle asylsøkere, slik Ola Ødegaard hevdet i GD torsdag 19.juli. Kriminelle asylsøkere er i fengsel og vil utvises eller bortvises fra landet så snart fengselsoppholdet er over.

Det som skal etableres er et særskilt bo og omsorgstilbud for asylsøkere med truende og/ eller voldelige adferd. Dette er personer som i dag er på ordinære mottak andre steder i landet.

De ordinære mottakene har mye lavere bemanning og mindre muligheter til å følge opp asylsøkerne individuelt.

Fra UDIs konkurransegrunnlag:

Hovedmålsettingen med oppholdet på særskilt bo- og omsorgsløsning er å stabilisere beboeren for å forhindre nye utageringer/voldsepisoder gjennom blant annet anvendte miljøterapeutiske prinsipper. I mange tilfeller vil det også være en målsetting å sikre at personen får oppfølging og/eller utredning av helsevesenet. Oppholdet skal avsluttes når beboeren er i stand til å benytte seg av UDIs ordinære mottakstilbud, tilbud på tilrettelagt avdeling, bosettes i en kommune eller returneres til hjemlandet. UDI avgjør når oppholdet på særskilt bo- og omsorgsløsning skal avsluttes for den enkelte beboer.

Heimta AS har ved å sende inn tilbud godtatt alle UDIs krav, bl.a. at alle retningslinjer skal følges herunder rutiner for varsling ved kriminalitet, uro og alvorlige hendelser.

Styrket bemanning

UDI stiller krav om at det ved 15 beboere skal bemanningen på selve tiltaksstedet(Sølvskottberget) til enhver tid utgjøre minimum 10 personer på dagtid, 10 personer på vakt på kveldstid og minimum 3 på våken nattevakt. Det stilles og krav om hvilke utdanning og bakgrunn de ansatte skal ha. Bl.a.  skal det være minst en på vakt dag og kveldstid som er autorisert/offentlig godkjent psykiatrisk sykepleier eller vernepleier med videreutdanning i psykiatri, og ansatte med formalkompetanse eller erfaring fra arbeid med truende og/eller voldelige personer.

Kravene til bemanningen fremkommer av UDIs kravspesifikasjon punkt 6 og 7.

At Heimta AS i rekrutteringen benytter seg av landets største offisielle jobbformidler NAV finner ordfører helt naturlig.

Møte 2.juli

I rådmannens møte med Heimta AS mandag 2.7.2018, der bl.a. Ordfører var invitert, var det lite nytt å meddele fra Heimta AS.

Det viktigste som skjedde i møtet,  var at det ble avtalt jevnlige  månedlige møter utover høsten, mellom  adm. v/Rådmann, Ordfører, UDI, Heimta AS og Politiet.

Heimta AS kunne og bekrefte at de ville følge opp påleggene som var gitt for brukstillatelsen.

Heimta AS hadde levert et tilbud som imøtekom UDIs kravspesifikasjon. UDIs vedtak om tildele kontrakten til Heimta AS var påklaget av andre tilbydere. Kontrakten ville ikke inngås før klagen var avgjort og dermed var det lite ny informasjon fra Heimta AS utover det som var kjent fra UDIs kravspesifikasjonen som var grunnlaget for deres tilbud.