I dag, 1. februar, åpnet søknadssystemet for videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, videreutdanning for yrkesfaglærere og rektorutdanning. Søknadsfrist er 1. mars.

Viktige datoer

  • 1. mars: Søknadsfrist videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, videreutdanning for yrkesfaglærere og rektorutdanning.
  • 15. mars: Skoleeiers frist for å behandle søknader.
  • 30. april: Udirs frist for å behandle søknader som er godkjent av skoleeiere.

Videreutdanning for lærere
Lærere kan søke om stipend- eller vikarordning for å kunne gjennomføre videreutdanningen. I tillegg søker de om deltakelse på et studietilbud. Udirs studiekatalog for 2019/2020 har 193 videreutdanningstilbud. Lærere kan også velge å søke på et hvilket som helst annet videreutdanningstilbud, ved alle universiteter og høgskoler.

Søk på udir.no/videreutdanning

Lærerspesialistutdanning
Flere nye tilbud om videreutdanning på masternivå, som gir 60 studiepoeng over 2 år. Studiene skal gi ytterligere faglig fordypning og kunnskap om hvordan jobbe med gode utviklingsprosesser sammen med kollegaer. Studieplassen er finansiert av staten, og skoleeierne kan i tillegg få støtte til vikar mens læreren studerer.

Søk på udir.no/larerspesialister

Rektorutdanning
En veletablert lederutdanning for rektorer og skoleledere. Velg blant ni tilbud ved ulike universiteter og høgskoler.

Søk på udir.no/rektorutdanning

Videreutdanning for yrkesfaglærere
Yrkesfaglærere kan søke om stipend- eller vikarordning for å kunne gjennomføre videreutdanning innen yrkesfag. Det er 29 tilbud (33 klasser) innen yrkesfag ved totalt åtte universiteter og høgskoler. Tilbudene går over ett eller to semester, og gir i all hovedsak 15 studiepoeng. Hvilke tilbud yrkesfaglærere kan søke på, avhenger av hvilke avtale(r) fylkeskommunen har gjort med et eller flere universitet(er)/høgskole(r).

Søk på udir.no/videreutdanningyrkesfag

Andre stipend-  og tilskuddsordninger – frister for skoleeiere

Stipendordning til PPU og YFL
Ansatte i skolen som mangler lærerutdanning kan få støtte til å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), PPU for yrkesfag (PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL). Skoleeier (kommuner, fylkeskommuner eller privatskoler) må søke stipendet på vegne av den ansatte. Skoleeiere kan også søke om rekrutteringsstipend for personer som ønsker å ta PPU-Y eller YFL, men som ikke er ansatt i skolesektoren.

Mer informasjon og søknadsskjema for skoleeiere

Søknadsfrist 15. mars.

Stipend for minoritetsspråklige lærere
Morsmålslærere/tospråklige lærere kan få stipend for å fullføre utdanning som gir formell kompetanse for undervisning i skolen. Ta kontakt med skoleleder for å undersøke muligheten for stipend. Skoleleder må sende søknad til skoleeier innen 15. mars.

Mer informasjon og søknadsskjema for skoleeiere  

Søknadsfrist for skoleeiere 15. april.

Funksjon som lærerspesialist
Skoleeiere kan søke om tilskudd for å prøve ut funksjon som lærerspesialist i en eller flere av sine skoler. Målet med utprøvingen er å beholde gode lærere i klasserommene, samtidig som de får faglige utviklingsmuligheter og bidrar til å styrke det kollektive profesjonsfelleskapet på skolen.

Mer informasjon om tilskuddet og søknadsskjema for skoleeiere

Søknadsfrist 12. april.