Ved betalingsproblemer kan henvendelse om betalings­ut­sett­else for mottatt faktura rettes til Øyer kommune v/Skatt og innfordring.

For øvrig vises det til følgende informasjon som er gitt per 19.3.2020.

Eiendomsskatt

KS Eiendomsskatteforum uttaler følgende:

Begrenset bruksmulighet i en periode gir ikke grunnlag for lettelser i eiendomsskatten. Eiendoms­skat­ten er en objektskatt. Det er objektets verdi som bestemmer skattegrunnlaget, ikke eierens bruks­mulig­­het. Det er bare permanente innskrenkninger, som varig reduserer eiendommens omsetn­ings­verdi, som kan føre til krav om lettelser, da i form av omtaksering. Den enkelte kan søke formann­skap­et om å få satt ned eller ettergitt eiendomsskatten, hvis skatten virker svært urimelig. Det vurder­es som meget tvilsomt om formannskapet vil anse begrenset bevegelighet under Koronakrisen som et grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt på hytteeiendommer. 

Men også hytteeiere kan ha kommet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av Koronakrisen. De vil kunne søke om både betalingsutsettelse og ettergivelse på det grunnlaget.

 

Kommunale avgifter

Norsk vann uttaler følgende:

Kommunens utgifter til å levere vann- og avløpstjenester reduseres i liten grad, selv om folk ikke benyt­ter hyttene i en periode. Vann- og avløpstjenester leveres til selvkost, og i det ligger at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. En må derfor legge til grunn av de vedtatte gebyrene gjelder, selv om en utenforliggende hendelse umuliggjør bruken av fritidsboligen. Skulle det vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert, som følge av lengre tids oppholdsforbud i disse områdene, vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Norsk Vann antar at det på kort sikt ikke kan påregnes store reduksjoner i kostnadene med å levere vann- og avløpstjenester til hytteområdene. Det vil derfor ikke være grunnlag for reduksjon av de vedtatte gebyrer for 2020.

Norge og resten av verden befinner seg nå i en situasjon der det er ett hovedfokus; nemlig å bekjem­pe smittespredningen av koronaviruset. Dette er definert av nasjonale myndigheter som en dugnad som alle aktører må bidra til, om målet skal nås. I en slik dugnad vil de fleste bli påført ulemper, ut­gifter eller reduserte inntekter. Det å ikke kunne benytte fritidsbolig i annen kommune enn hjemkom­munen er en slik ulempe som må påregnes i en slik krisesituasjon landet nå befinner seg i. Det er ikke vann- og avløpstjenestene som er årsak til at fritidsboligene ikke kan benyttes som normalt. Det er derfor heller ikke naturlig at kommunen som leverandør skal kompensere for de ulemper en bruks­nekt medfører for eier av fritidsboligen.