Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Øyer kommune, Oppland

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Øyer 23.02.2018 med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).

§ 1. Formål

Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 23. februar. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 3. Hund som løper løs

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den leveres til politi.

§ 4. Dispensasjon

Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.

§ 5. Straff

Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.

§ 6. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med 23. februar2018 og frem til 1. april 2018, da ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder.

Hastevedtak foretatt i henhold til kommuneloven § 13.

 

Det presiseres iht § 6, 3. ledd i hundeloven at avgrensning på forskrift av 23.02.2018 om ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune gjelder bebygde og ubebygde områder, samt fremre fjellområder til og med Trolløypa fra Ringebu kommunes grense til Lillehammer kommunes grense, jf forskrift 21.06.2007 om båndtvang for hund i Øyer kommune.