Kurs og øvelser

Lillehammer region brannvesen tilbyr en rekke brannvernkurs til bedrifter og privatpersoner. Her finner du en oversikt over våre mest populære kurs.
 
Generell brannvernundervisning
Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i egen bedrift og bolig.
 
Praktisk slokkeøvelse
Kurset gir god kjennskap til slokkemidler og slokkeapparater, samt praktisk gjennomføring.
 
Brannvernundervisning for institusjoner
Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern og brannsikkerhet i institusjonen.
 
Brann- og evakueringsøvelse med røyk
En øvelse med kunstig røyk som oppleves som svært reell.
 
Brannvernundervisning for borettslag og sameier
Kurset gir økt kompetanse og bevisstgjøring om brannvern i borettslag og den enkelte boenhet.
Vi har også to gratis kurs for styret i boretslag og sammeier.
Neste gratis kurs er 24.10.2018 følg link for mere informasjon og påmelding https://goo.gl/forms/EIjaj6n2YC9YYZd62
 
Kurs for brannvernansvarlige
Tidligere brannvernleder kurs, rettet mot eiere og virksomheter
Neste kurs er 15.10.2018 følg link for mer informasjon og påmelding https://goo.gl/forms/7z0I1seqQDbCsJv22

Søknader og tillatelser

Overnatting:
Skoler og andre bygg som i utgangspunktet ikke er beregnet for overnatting må sende melding til brannvesenet. Melding om sporadisk overnatting her, sendes automatisk. Generelle regler for overnatting finnes her.


Melding om arrangement:
Brannvesenet skal ha melding fra arrangør, hvis arrangementet skal skje i et bygg, eller på et område, som vanligvis ikke brukes til dette. Se mer her!


Søknad om åpen brenning:
I Lillehammer, Øyer og Gausdal kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i små ovner. Forskriften er likelydene i alle tre kommuner og setter forbud mot bl. a. bråtebrenning, annen brenning av avfall og halmbrenning med visse unntak. Lillehammer region brannvesen gir IKKE tillatelse til dette og du må søke særskilt til din kommune.
Søknad behandles av den enkelte kommune:
For Lillehammer se her!
For Gausdal se her!
For Øyer se her!

Melding om St. Hans bål, ranke- og flatebrenning eller brenning av rydningsvirke i skogbruket:

Melding om bålbrenning gjelder kun St. Hans bål, ranke- og flatebrenning eller brenning av rydningsvirke. All annen brenning må omsøkes særskilt til din kommune, se ptk. over. 

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Med skog og annen utmark menes alle områder som ikke er gårdsplasser, hustomter, dyrket mark, engslått, kulturbeite og skogplantefelt o.l. 
SankthansbåI, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23 juni. Alternativt kan det brennes bål enten fredag eller lørdag i samme uke som Sankthansaften inntreffer. Bål kan kun brennes på opparbeidet bålplass.
Ranke- og flatebrenning, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 meter.
Brenning av tørt rydningsvirke i skogbruket (greiner m.m.) fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og dyrkingsparseller når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 meter.

Husk at planlagt brenning som er tillatt etter den lokale forskriften skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd og de føringer som er gitt i meldingsskjema må følges. Skjema finner dere her!
Dette må du vite før du tenner bål!

Brenning av kaffebål og grillinretninger er unntatt meldeplikt!


 Nytt ildsted:
Se søknadskjemaer for feiervesenet her!


Fyrverkeri:
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare skjer her! 
Begrensning av salg! Kommunestyrene i Lillehammer, Øyer og Gausdal har bestemt att salg kun kan skje 30 og 31 desember. NB! for 2018 vil det være tillat med salg fra 29 til 31/12 da 30/12 er en søndag. Det presiseres at det kun er virksomheter som har normal åpningstid på søndager som vil ha mulighet for salg 30/12.

Forbudsone for avfyring av fyrverkeri Lillehammer sentrum, se kart og forskrift her!

Søknad om oppskyting av fyrverkeri utenom nyttår!
Søknadskjema her!Kinesiske lykter (Er foreløpig ikke ulovlig, men vi liker det ikke!)


Oljetanker:
For fjerning av nedgravde oljetanker konntakt Plan og miljø avdelingen i din kommune! Mer innformasjon her!

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Veiledningen tar sikte på å tilføre og presisere forhold av betydning for slokke- og redningsinnsats i våres virkeområde.

Se veiledningen her!

Lenker

Her finner du lenker til en del aktuelle sider på Internett. Sidene vil åpnes i egne vinduer når du klikker på lenkene.
 
Tidsskrift for brannvesenet
 
Klikk her for å gå til Norsk Brannmannsforum.
 
Fire training in many languages
 
Her kan både store og små finne ut mer om brannvern!!
 
Klikk her for å gå til Direktoratet for byggkvalitet. (tidligere BE)
 
Klikk her for å gå inn mot Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 
Klikk her for Feiermesternes Landsforening
 
Klikk her for å gå inn mot Norsk brannbefals landsforbund
 
Klikk her for å gå til Norsk brannvernforening
 
Sertifiserte montører-entreprenører. Piper og ildsted
 
Masse nyttig informasjon om brannsikkerhet o.a., for privatpersoner!
 
Svensk side med mye nyttig info.

Trygg hjemme og Bekymringmeldinger

TRYGG HJEMME
3 av 4 som omkommer i brann er ekstra utsatt for brann av ulike grunner. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold, nedsatt bevegelighet og andre personlige forhold. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at resultatet blir det verst tenkelige: dødsfall som følge av brannen.
 
Lillehammer region brannvesen ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.
 
Dersom du kan tenkes å være ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne, så kontakt oss gjerne. Kanskje kjenner du noen som har utfordringer knyttet til egen brannsikkerhet. Vi kommer gjerne på et uformelt besøk hjem til deg for å ta en prat om brannsikkerhet i hjemmet. Det kan for eksempel dreie seg om røykvarsler, rømningsvei, slokningsutstyr, hjelpemidler eller lignende. Et slikt hjemmebesøk er gratis og selvsagt helt frivillig. Vi har taushetsplikt.

SPØRSMÅL?

Brannvesenet gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.
Kontakt oss
Telefon: 61 05 05 00
Spør etter Brannforebyggende avdeling

BEKYMRINGSMELDING OM BRANNSIKKERHET
Vi tilbyr gratis hjemmebesøk og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.
Bekymringsmeldinger er meldinger om risikoforhold knyttet til brannsikkerhet. Det kan være alt fra blokkerte rømningsveier, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig utstyr, brannfarlige boforhold med mer. Lillehammer region brannvesen ønsker tips fra publikum om risikoforhold som angår brannsikkerhet. Om ønskelig kan man være anonym. Ved bekymring kan brannvesenet gi råd og veiledning. 
 
Bekymringsmeldinger kan meldes til:
hverdager branninspektør Thomas Rønningen tlf.  tlf. 930 06949
På kveld, natt og helligdager, brannmester på vakt 957 91456

Kontakt oss

Ved melding om brann og ulykker eller utløst brannalarm ring 110

Sentralbord                                                              brannvakta.postmottak@lillehammer.kommune.no     61 05 05 00


Brannsjef Knut Birger Bakken                                  knut.birger.bakken@lillehammer.kommune.no             61 10 52 80  / 970 74 480


Leder beredskap Trond Pedersen                            trond.pedersen@lillehammer.kommune.no                  61 10 52 96 / 959 77 993


Leder forebyggende Svein Pedersen                       svein.pedersen@lillehammer.kommune.no                  61 10 52 98 / 452 15 602


Seksjonsleder feiing og boligtilsyn Geir Wangen     geir.wangen@lillehammer.kommune.no                        61 10 52 77 / 913 19 460


Vakthavende Brannmester (Døgnbemannet)              957 91456


Vakthavende Brannsjef (Hjemmevakt)                           907 71110


Alarmsentral Brann Innlandet                                          61 14 80 00