Saksutvalget for Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016 – 2025 vedtok i møte 8.11.16 å legge Kommunedelplan for Kultur og fritid 2016 - 2025 ut til offentlig ettersyn i 3 uker, med høringsfrist 1.12.16.
 
Saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside http://www.oyer.kommune.no/planer-paa-hoering.331132.no.html, i Øyer rådhus, samt på Øyer og Tretten bibliotek.
 
Uttalelser og innspill sendes til: Øyer kommune, Sektorleder Kultur og fritid, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller på e-post til postmottak@oyer.kommune.no innen 1. desember 2016.
 
Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Frode Fossbakken, tlf. 412 10 505, e-post: frode.fossbakken@oyer.kommune.no