I Øyer kommune er det en sakkyndig nemnd som vedtar takster for alle faste eiendommer, unntatt de som har fritak etter §5. Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i eiendomsskatteloven § 8A-2:
(1)Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Det er bygninger med tomt som takseres. Areal, beliggenhet og kvalitet blir tatt hensyn til i takseringen ved hjelp retningslinjer som utarbeides av sakkyndig nemnd. Dokumentet vil inneholde blant annet opplysninger om sjablongverdier for forskjellige eiendomsgrupper, etasjefaktorer, sonefaktorer, bruk av indre/ytre faktorer og andre rammer for taksering. Retningslinjene skal gjelde for de ti neste årene, og blir offentliggjort ved offentlig ettersyn i 2018.

For mer informasjon om taksering, se vedlegg: Informasjonsskriv nr 1

Faktaskjema

Utover høsten blir det sendt ut skjema med registrert areal på bygninger og tomt til eieren som er registrert som eierrepresentant i vårt system. Det er disse opplysningene som danner grunnlaget for eiendomsskattetaksten.

Skjema for melding av feil eller korreksjoner www.faktaskjema.no.

For mer informasjon, se vedlegg: Informasjonsskriv nr. 2.