Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Lillehammer kommune, Innlandet

Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Lillehammer 7. februar 2023 med hjemmel i Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f.

 

§ 1. Formål

På grunn av ekstraordinære forhold for viltet som følge av mye og løs snø er det påkrevd å innføre utvidet båndtvang med hjemmel i lov om forsvarlig hundehold § 6. 2. ledd bokstav f for å beskytte viltet i deres leveområder.

 

§ 2. Ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet

Det innføres ekstraordinær båndtvang for hund i Lillehammer kommune. Alle hunder skal i dette området holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

 

§ 3. Virkeområde

Forskriften gjelder for hele det området av Lillehammer kommune som ligger lavere enn 650 meter over havet, og som ikke allerede omfattes av de arealene hvor det gjelder båndtvang etter Forskrift om hundehold i Lillehammer § 2. 

 

§ 4. Unntak fra bestemmelsen om ekstraordinær båndtvang

Ekstraordinær båndtvang er fastsatt med hjemmel i lov om forsvarlig hundehold § 6, 2. ledd bokstav f og gjelder med de unntak som følger av § 9 i loven.

 

§ 5. Hund som er løs

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Hunden skal leveres til hundeholder dersom denne er tilstede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholder skal den snarest leveres til politiet. For øvrig gjelder lov om hundehold § 10 for opptak og behandling av løse hunder.

 

§ 6. Dispensasjon

Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne forskriften for bruk av løs hund i kommunen.

 

§ 7. Straff

Overtredelser av denne forskriften kan straffes med bøter, jf. lov om forsvarlig hundehold § 28, 1. ledd.

 

§ 8. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 7. februar 2023 og gjelder inntil videre, men ikke lenger enn til 1. april 2023. Formannskapet i Lillehammer kan dersom forholdene tilsier det oppheve forskriften med umiddelbar virkning.

 

§ 9. Klageadgang

Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til statsforvalteren, jf. forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI. En eventuell klage kan sendes Lillehammer kommune.