Stipendet ytes med forventning av at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteter kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammerregionen, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20 000 kr.

Kriterier for å søke:

  • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, forskere og kulturnæringsbedrifter innen alle kulturuttrykk og design.
  • Kunstnergrupper/kulturbedrifter som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
  • Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter.
  • Etablering må være reell og nært forestående eller at man er i en etableringsfase under 1 år siden formell etablering av virksomheten i kommunen.
  • Det skal framkomme i søknaden hva det søkes til, virksomhetens formål/ambisjoner, kortfattet vurdering av marked og kort presentasjon av hva dette kan bety for lokalsamfunnet.
  • CV for den/de søknaden gjelder.
  • Stipendet har ingen aldersgrense, men dersom flere søkere vurderes som like godt kvalifiserte, vil personer under 30 år prioriteres.
  • Stipendiaten skal innen to år avgi kort rapport for hvordan stipendet er benyttet og hvordan det har "fungert".
  • Stipendiaten skal ha sin virksomhet i Lillehammer, Øyer eller Gausdal.
  • Stipendiat utpekes av ansvarlig for kulturnæringsutvikling i samarbeid med regionens næringssjef og kultursjef i Lillehammer kommune

 

Det tildeles inntil to stipender. Søknadsfrist er 30. oktober. 

Søknad sendes postmottak@lillehammer.kommune.no og merkes "Etableringsstipend kultur".

For nærmere opplysninger, kontakt Øivind Pedersen på:
Telefon +47 900 97 116 
E-post: oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no