Om SMIL-midler

Formålet til tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-tilskudd, er å fremme natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. 

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Både privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Tilskudd til SMIL er en nasjonal tilskuddsordning der kommunene (ofte i samråd med faglagene) utarbeider tiltaksstrategi og retningslinjer ut fra lokale behov. For Lillehammerregionen varer gjeldende tiltaksstrategi i perioden 2020-2023. Tiltaksstrategien for Lillehammerregionen der kriterier for tilskudd og prioritering av søknader er beskrevet finnes her