ÅPENT FOLKEMØTE - KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR

I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør inviteres det til et åpent møte.

Mandag 18. februar 2019, Sted: Nermo hotell, låven

Kl. 18.00-21.00
 
 
Tema for møtet:
 
1. Orientering om arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør.
2. Innspill til planprosessen
 
 
ALLE ER VELKOMMEN

ÅPENT MØTE - KONGSVEGEN 3

Invitasjon til informasjonsmøte/åpent møte i forbindelse med annonsert oppstart av planarbeider for Kongsvegen 3 i Øyer sentrum.

Tirsdag 29. januar kl. 18, møterom Lågen, Tingberg

Annonse - møte

201808 - Detaljregulering H6b - Høghaugen, - varsel om oppstart av planarbeid

På vegne av grunneier og i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid; Detaljregulering for "H6b - Høghaugen" i Øyer kommune.

Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere arealer som er avsatt til fritidsformål i overordnet plan. Utbyggingsområdet er benevnt H6b i kommunedelplan for Øyer Sør. Området skal få adkomst fra Hundersetervegen.

Planråd AS er engasjert av grunneiererne til å iutføre reguleringsarbeidet for det aktuelle området. Dersom det er opplysninger som kan være av betydning for planarbeidet ønsker vi at det tas kontakt med oss tidlig i planprosessen.

Merknader ved oppstart sendes Planråd AS v/Jakob Nordstad innen 28.12.2018.

Vedlegg:
- Følgebrev

201710 Reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, - offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte 04.12.2018 sak 97/18. Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg;
Planutvalget ber  rådmannen å utarbeide alternative bestemmelser for saltak på blokkbebyggelse.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller tlf 611 01 046.
Merknader sendes Øyer kommune ved rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsaknr. 17/1696, innen 31.1.2019.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 97/18
1 Plankart
2 A Reguleringsbestemmelser (fra forslagsstiller)
2B Reguleringsbestemmelse (forslag til bestemmelser pkt 2.3.1 mht takform/planutvalgets vedtak)
3 Planbeskrivelse
4 ROS-analyse
5 Helningskart
6 Veger - plantegning med skjæringer og fyllinger
7 Veger lengdeprofiler
8 Illustrasjoner 3-D modell
9 Prinsipp sikring av bekkeløp - tegning G01

103a Reguleringsplan Hafjell søndre/Hafjell Panorama - offentlig ettersyn

Planutvalget behandlet i møte 06.11.2018 sak 90/18. Følgende vedtak ble fattet:
"I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-10 og § 12-11  vedtar planutvalget i Øyer å legge reguleringsplan for Hafjell søndre – Panorama med plankart og bestemmelser datert 29.102018, ut til offentlig ettersyn. Rådmannen legger frem innsendt forslag fra forslagstiller (1) samt et alternativt forslag (2)".

Det er 2 alternative forslag som legges ut til offentlig ettersyn, - 1) forslag fra forslagstiller slik det fremgår av vedlagte plandokumenter og 2) alternativt forslag slik det
fremgår av vedtak og vedlegg 2 B reguleringsbestemmelser datert 15.11.2018.

Spørsmål til saken kan rettes til saksbehandler Helge Haugan, mail helge.haugan@oyer.kommune.no eller tlf 612 68 147.
Merknader sendes Øyer kommune ved rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsaknr. 17/2344, innen 7.1.2019.

 

Vedlegg:
-Følgebrev
- Særutskrift sak 90/18
- 1 Plankart
- 2 Reguleringsbestemmelser
- 2B Reguleringsberstemmelser revidert 15.11.2018
- 3 Notat beskrivelse av endringer
- 4 ROS-analyse

15.11.2018

153B - Reguleringsplan Lisetra2 , offentlig ettersyn

Planutvalget  behandlet i møte 6.11.2018 sak 89/18. Følgende vedtak ble fattet:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge reguleringsplan for Lisetra2, med plankart datert 5.11.2018 og reguleringsbestemmelser datert 30.11.2018, ut til offentlig ettersyn.

Uttalelser/merknader sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, eller postmottak@oyer.kommune.no. Merkes arkivsak nr.15/1980, innen 4.1.2019.

Særutskrift

Plandokumenter:
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Merknadsbehandling
Planbeskrivelse
Rosanalyse

 

201806 Reguleringsplan Servering Gaialøypa, offentlig ettersyn

Planutvalget  behandlet i møte 16.10.2018 sak 84/18. Følgende vedtak ble fattet:
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter – Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert 14.9.2018 og bestemmelser datert 14.9.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende supplering innarbeidet i bestemmelsene.

Saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Uttalelser sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen 325, 2636 ØYER, merket arkivsak nr.18/1081, innen 10.12.2018.

Vedlegg:
Følgebrev
Særutskrift sak 84/18
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS-analyse
Hellningskart
Notat merknader i sammendrag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2028 - VEDTAK AV PLAN

Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 78/18. Følgende vedtak ble fattet:

1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15
kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter:
Plankart, 8.8.2018
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018
Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018


2. Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17:
 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992
 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991

3. Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14:
 Planid 252 – Tingberg, av 1980
 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987

4. Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan for sti- og
løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13.

 

Vedtatte endringer:

Bestemmelser pkt. 2.2.2.Fritidsboliger fremtidig. (Side 14)
Retningslinje a strykes.
(Før utbygging av BF7 Hundtjøynn øvre kan finne sted skal 75% av Hundbergslia hyttegrend være
utbygd)

5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende)
 G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen

5.2 Retningslinjer punkt B tas ut

5.4 Bestemmelser Fritidsbebyggelse (Nåværende)
 D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen

5.4 Retningslinjer punkt D tas ut»

5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad
Konklusjon i bestemmelsene i pkt.7.2.1 må korrigeres til:

«All virksomhet i områder utsatt for flom, flomskred, steinsprang og snøskred, skal dokumentere
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift før byggingen kan
starte. Se NVE retningslinje 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar, TEK kap. 7, samt
planbestemmelsenes pkt 1.5 og 1.20»

 

Vedtaket kan ikke påklages iht. pbl §§ 11-15. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring.

Særutskrfit fra behandlingen

Plandokumentene
Plankart
Del 1 Planbeskrivelse
Del 2 Bestemmelser
Del 3A Konsekvensutredning (KU)
Del 3B KU LSB
Del 3C KU LSF
Del 4 ROS


Temakart:
Vann
Fare
Støy
Kulturminner
Radar
Reguleringsplaner

 

Øyer, 10.10.2018

201803 Ilseterura - Fastsetting av planprogram

Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 91/18.

Øyer kommune fastsatte i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for detaljreguleringsplan for Ilseterura, datert 23.8.2018, da planområdet allerede er regulert og det anses som fortetting. Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger

 

Vedtaket kan ikke påklages iht pbl § 12-9.

 

Vedlegg:
Særutskrift fra behandlingen
Fastsatt planprogram

 

 

 

201714 Reguleringsplan BF6 Haugan - Vedtatt plan

 Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 89/18. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Kommunestyret i Øyer kommune detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 4.4.2018, med revideringer 8.8.2018.

Vedtakene ovenfor kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Eventuelle krav om erstatning/innløsning må settes fram senest tre år fra denne kunngjøring

 

Særutskrift

Plandokumentene:
Plankart
Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse, og ROS-analyse

201714 - Reguleringsplan for Haugan BF6 - Vedtatt av utbyggingsavtale

Kommunestyret behandlet i møte 27.9.2018 sak 90/18. Øyer kommunestyre vedtok i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18.

 

Særutskrift
Vedtatt utbyggingsavtale

Oppstart av kulturminneplan 2019-2023

En av målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel for Øyer 2014-2025 er å «ta vare på miljø, kulturminner og kulturlandskapet gjennom bruk.»

Øyer kommune har nå satt i gang arbeidet med en temaplan for kulturminner for å få et godt verktøy for å oppnå dette overordnede målet på en planmessig og langsiktig måte. Dette handler om å sikre kulturminner gjennom strategier og tiltak som kan verne og formidle vår kulturarv på.

På bakgrunn av dette behandlet i Kommunestyret i møte 27.09.2018 sak 93/18 om Kulturminneplan. Følgende vedtak ble fattet:

«Øyer kommune legger oppstartnotat for temaplan for kulturminner i Øyer 2019-2023 ut for høring og offentlig ettersyn med 4 ukers innspillsfrist.

Kommunestyret oppnevner en representant til arbeidsgruppen; Lisa Kramprud.

Uttalelser til Oppstartsnotatet sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer, eller elektronisk til postmottak@oyer.kommune.no innen 01.11.2018, merket rett arkivsak 18/52.

Saksdokumentene ligger vedlagt nedenfor.

Adresseliste - oppstart

Oppstartsnotat temaplan for kulturminner i Øyer

Særutskrift KST sak 9318

 

201407 KOMMUNEDELPLAN FOR E6 VINGROM - ENSBY - MELDING OM VEDTAK

Kommunestyret behandlet i møte 30.08.2018 sak 66/18. Følgende vedtak ble fattet:

"Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 VingromEnsby,
med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1..6.2018
og planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas."


Vedtaket kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 11-15.

 

Vedlegg:

Vedtatt plan
Særutskrift

201601 Detaljreguleringsplan for Mosetertoppen FB9 - vedtatt utbyggingsavtale

Kommunestyret behandlet i møte 30.08.2018 sak 70/18. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen
for BF3-9 innenfor reguleringsplan Mosetertoppen FB9, datert 14.5.18

 

Vedtaket kan ikke påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 17-5

 

Vedtatt utbyggingsavtale
Særutskrift

 

201603 Reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja, meldig om vedtak av utbyggingsavtale

Kommunestyret i Øyer behandler i møte 30.8.2018, sak 69/18. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer ommunestyre vedtar i  medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for reguleringsplan for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.2018.

I henhold til § 17-5 kan ikke vedtatt utbyggingsavtale påklages.

Vedlegg:

Følgerev
Særutskrift
Utbyggingsavtale

 

201712 Reguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova - fastsetting av planprogram

Kommunestyret i Øyer behandlet i møte 30.8.2018, sak 72/18. Følgende vedtak ble fattet:
Øyer kommunestyre fastsetter i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 planprogram for detaljregulering av Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 10.5.2018 med endringer etter offettlig ettersyn.
(For endringer se følgebrev og/eller særutskrift sak 72/18).

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 kan ikke kommunestyrets fastsetting av planprogram påklages.

Følgebrev
Særutskrift
Planprogram

201716 Reguleringsplan for Sagtomta - Melding om vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Øyer kommunestyre den 21.6.2018 sak nr. 44/18 reguleringsplan for Sagtomta. Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen. Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som delegert vedtak når bekreftelsen på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.

 

Saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside, under «høringer».

Kommunestyrets vedtak kan påklages av alle involverte innen 3 uker fra kunngjøring. For nærmere orientering om rett til å klage på forvaltningsvedtak, se forvaltningslovens kap. VI.

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2, må fremmes innen de frister som gjelder i følge disse bestemmelser. Dette er normal 3 år etter kunngjøring. Klage sendes Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 ØYER.

 

Særutskrift

Reguleringsplankart
Reguleringsbetemmelser

 

 

201506 Haugan BF3-BF5 - Varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 annonseres herved oppstart av forhandling til utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Haugan BF3-BF5. Merknader til forhandlingen bes sendt til Øyer kommune, merket arkivsaknr. 15/2013 innen 2.8.2018.

HØRING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I ØYER

Øyer kommune har utarbeidet et utkast til kartlegging og verdisetting av viktige friluftsområder i kommunen.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Øyer kommune legges nå ut på høring. Høringen er et ledd i kvalitetssikringen og ferdigstillingen av kartleggingen, slik at relevante instanser, interesseorganisasjoner og private kan komme med innspill om eventuelle justeringer av grenser og verdivurderinger.

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder er et nasjonalt prosjekt, hvor målet er at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet i kommunen.

Kartleggingen og verdisettingen er gjort i henhold til retningslinjer gitt i Miljødirektoratets veileder M90-2013, «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder». Videre er det gjort en verdivurdering av hvert område ved hjelp av ulike verdikriterier gitt i veilederen, slik at områdene deles inn i kategoriene: A «svært viktig», B «viktig», C «registrert» og D «ikke klassifisert» friluftsområde. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale database hos Miljødirektoratet (Naturbase), slik at temakartet vil være tilgjengelig for alle.

Kartleggingen består av kart og områdebeskrivelse, hvor beskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-nummer i kartet.

 

Områdebeskrivelse
Kart - pdf
Kart - innsynsløsning
 

Innspill sendes til:

Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller postmottak@oyer.kommune.no

Høringsfristen er 15. juni 2018

 

Adresseliste