- Dette er alvorlig for de nær 36 tusen produksjonsdyra i Gausdal og Lillehammer kommune, og situasjonen er akutt, sier enhetsleder for landbrukskontoret i lillehammerregionen, Marie Skavnes. - Vi jobber nå for å få på plass en midlertidig vaktordning fram til ny konkurranserunde. Veterinærvakta er viktig for å opprettholde god dyrevelferd, og er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer sier enhetslederen, som har varslet landbruksnæringa om situasjonen.

Årlig tilskudd
Kommunene mottar hvert år et øremerket tilskudd fra staten. Tilskuddet skal bidra til å finansiere veterinærvakt for alle dyreslag; både produksjonsdyr og smådyr/hest. For 2023 er tilskuddet 926.208 kroner. Tilskuddet er kun en godtgjøring for vaktberedskapen. Veterinærer som må rykke ut utenom ordinær arbeidstid fakturerer også dyreeier for utrykning, samt kvelds-, natt-og helgetillegg.
I tillegg har kommunestyrene i Gausdal og Lillehammer bestemt at de årlig bevilger samme beløp som staten til veterinærvakttilbud for alle dyreslag for å sikre de to vaktordningene for smådyr/hest og produksjonsdyr. Bevilgningen kom som følge av krav om høyere tilskudd fra de praktiserende veterinærene. Kommunene kjenner ikke til at andre kommuner i Gudbrandsdalen har bevilget ekstra midler for å ivareta veterinærvaktordning.  

Ikke enighet
Kommunene følger regelverket om offentlige anskaffelser og vaktordningen for produksjonsdyr ble lagt ut på konkurranse sommeren 2022. Konkurransen er nå avsluttet. Kommunene mottok ett tilbud, som kom fra de praktiserende veterinærene for produksjonsdyr i vaktområdet. Tilbyderne leverte et tilbud på 3,2 millioner kroner, og det overgikk dermed kommunenes økonomiske ramme for vaktordningen som i 2023 er på totalt 926.208 kroner for denne avtalen.  
Etter en langvarig prosess fortsetter kommunene nå arbeidet med å finne en midlertidig vaktordning fram til en ny konkurransesrunde.  

Signert avtale for smådyr og hest
Når det gjelder veterinærvakt for smådyr og hest, så er den viderført etter anbud sommeren 2022. Stav veterinærsenter var eneste tilbyder og signerte i februar 2023 avtalen om veterinærvakt for smådyr og hest i Gausdal og Lillehammer kommuner.

Enighet om foreløpig vaktløsning
Kommunene og Gausdal veterinærkontor er enige om en foreløpig vaktløsning fra fredag 17/2 til mandag 20/2 kl. 08. Mandag 20. februar vil Gausdal og Lillehammer kommuner, Norsk veterinærforening og de praktiserende veterinærene møtes til dialogmøte om vaktordning for produksjonsdyr.