Kort om Øyer Helsehus:
Øyer Helsehus ligger sentralt på Tretten, like i nærheten av Aurvoll barneskole. Den eldste bygningsmassen er fra 1978, hvor det etter hvert har blitt bygd på og utviklet i flere omganger. I 2016 var siste utbygging av Øyer helsehus, hvor det i dag er 40 langtidsplasser og 7 korttidsplasser. Øyer helsehus er delt inn i mindre avdelinger etter pasientenes behov og funksjonsnivå.

Ansattstaben består av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og egen sykehjemslege. Bygget i seg selv er rustet opp med velferdsteknologiske løsninger og alle rommene har egne bad. Den eldste delen av bygningsmassen ble totalrenovert i forbindelse med utbyggingen i 2016.

Omsorgsleiligheter Furumo
I tilknytning til Helsehuset har vi Furumo, som består av 11 omsorgsleiligheter som ligger under Hjemmetjenesten. Beboerne her er per definisjon hjemmeboende brukere med evt. bistand fra hjemmetjenesten, men de har enkel tilgang å benytte tilbud og aktiviteter som finnes på Øyer helsehus (se Serviceerklæring).

Tjenestetilbudet er lovregulert og vurderes ut ifra pasientens behov for tjenester.

Institusjonstjenesten er delt inn i enheter etter pasientenes funksjonsnivå. Målet er at pasienter og pårørende skal føle seg trygge og bli tatt vare på. Primærsykepleie er innført. Serviceerklæring finner du under i boksen til høyre.

Disse enhetene består av rehabiliteringsenhet og pleie- og omsorgsenheter.

Sjukeheimstilbudet er lovregulert og omfatter:

 • Nødvendig hjelp til personlig hygiene.
 • Måltider.
 • Medisiner/ medisinsk forbruksmateriell.
 • Legetilsyn.
 • Tannhelsetjeneste.
 • Fotpleie.
 • Ergo- og fysioterapi.
 • Sosiale aktiviteter.

Korttidsplass institusjon

Kortidsplass institusjon her følgende varianter:

 • Vanlig korttidsopphold
   
 • Rehabiliteringsplass institusjon er for opptrening av f.eks etter skade/sykdom/sykehusinnleggelse/avlastning og pleie- og omsorg ved livets slutt. Avdelingens arbeidsform er å legge tilrette for pasientenes egeninnsats og motivere til aktivitet under oppholdet.
   
 • Avlastningsinstitusjon
   
 • Intermediær plass tilbyr vi ved Lillehammer helsehus.

Langtidsplass institusjon

Langtidsplass institusjon er et behandlings- og botilbud ved Øyer helsehus, med heldøgns pleie- og omsorg. Det legges vekt på individuell tilrettelegging i forhold til:

 • Personlig hygiene
 • Tilrettelegging av måltider
 • Hjelp til å stå opp og legge seg
 • Toalettbesøk
 • Sårbehandling
 • Forbygge komplikasjoner
 • Smertebehandling
 • Observasjon av sykdomsutvikling
 • Oppfølging og observasjon av medikamentell behandling
 • Tilsynslege.

Hvem kan søke tjenesten?

Øyer kommune har felles tildeling for alle helse- og omsorgstjenester på institusjon og i hjemmet. Alle kan søke, og Tildeling vil vurdere enhver søknad som komme inn basert på følgende tjenestebeskrivelser og tildelingskriterier for hele- og omsorgstjenester, se lenken nedenfor.
 
 
 • Avlastning i institusjon (punkt 18, s. 43-44)
 • Avlastning i kommunal bolig eller i privat hjem (punkt 19, s. 45)
 • Korttidsopphold i institusjon (punkt 20, s. 46-47)
 • Langtidsopphold i institusjon (punkt 21, s. 48-49).
  - Langtidsplass ved somatisk avdeling
  - Langtidsplass ved skjermet avdeling
  - Langtidsplass i bokollektiv

Hvordan få tjenesten?

Øyer kommune har felles søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester. Gjennom å fylle ut skjemaet og beskrive behovet, vil Tildeling i Øyer kommune vurdere og kartlegge hvilke tjenester som tildeles basert på brukerens behov, se søknadsskjema nedenfor.

Se søknadsskjema

Når søknaden er sendt inn, vil avsenderen motta et brev om at søknaden er mottatt og informasjon om videre saksgang

Pris

Priser er basert på kommunens gjelder budsjett og økonomiplan til enhver tid.
 • Pris for korttidsopphold per 01.01.2023 er 185,- per døgn.
 • Pris for avlastningsopphold er gratis.
 • Pris på Langtidsplass beregnes ut fra hver enkelt inntekt. (Rundskriv I-47/98, vederlag for opphold i institusjon m.v.) Gjelder ikke formue.

Saksbehandling/klageadgang

Det fattes vedtak i tiltaksmøte i kommunen. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Klagen sendes til Pleie- og Omsorgstjenesten. På en eventuell anke er klageinstansen er Fylkesmannen.

Kontaktinfo


Disse nummer er gjeldende mellom kl. 22.00 og 07.30:

Skjerma avdeling og bokollektiv: +47 418 66 880