Formålet med ordningen er å ta vare på natur - og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensninga fra jordbruket ut over det som kan forventes ved vanlig jordbruksdrift. I samarbeid med faglagene i Lillehammer-regionen ble tiltaksstrategien rullert på nytt med utgangspunkt i strategien som gjaldt fra 2020-2023. Den ferdige strategien ble sendt Statsforvalteren for gjennomlesing og mulighet for å komme med mindre endringer. Den nye rullerte tiltaksstrategien har en varighet fra og med 2024 til og med 2027.

Tiltaksstrategien for 2024-2027 kan leses her