Det kan søkes tilskudd til enkle driftstiltak på setre med mjølkeproduksjon, bevaring av verneverdige hus, forurensingstiltak, bekjempelse av fremmede arter i fellesprosjekt for berørte områder, kartlegging av biologisk verdifull innmark, rydding av gammel kulturmark, istandsetting av kulturminner i jordbrukets kulturlandskap m.m.

For å få innvilget tilskudd er det vilkår om at tiltaket skal gjennomføres på en landbrukseiendom, og det må foregå en tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på landbrukseiendommen.

Eiere som ikke selv driver arealene kan søke om tilskudd dersom det drives tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon på eiendommen. Den som leier det tilskuddsberettigede arealet kan også søke om tilskudd dersom man har godkjenning fra eier.

Les mer om ordningen her.
Søknadsskjema finnes her