Øyer kommune stiller seg positiv til bosetting/innkvartering av flyktninger fra Ukraina, og jobber for å kartlegge mulighetene på kort og lang sikt. Det er vedtak om å bosette inntil 12 personer i 2022, men dette antallet kan det være aktuelt å øke. Ved store ankomster fra Ukraina kan det også bli behov for å se på muligheter for midlertidig innkvartering (mottak).

Om det er innbyggere i Øyer som ønsker å stille bosted til disposisjon for flyktninger kan slik henvendelse sendes til postmottak@oyer.kommune.no

Se mer om IMDi's arbeid med saken her
Se mer om hvordan du kan bidra generelt på UDI's sider