Plan- og miljøutvalget
15.06.2021 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.06.2021
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.06.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.06.2021

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
61/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON - AVSLAG - GBNR 13/2 - SAKSNR. 20/3986 Vis (8) Vis
62/2021 KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - DISPENSASJON / BYGGESAK - GBNR 10/82 Vis (11) Vis
63/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON - TAKTEKKING - GBNR 17/171 - MÅSABERGVEGEN 111 - SAK 21/460 Vis (9) Vis
64/2021 DISPENSASJON FRA STULEN SØNDRE/GJERDE, GBNR4/83 Vis (3) Vis
65/2021 G/BNR 57/1 KVAM - SØKNAD OM FRADELING AV 50 DAA SOM TILLEGGSAREAL TIL FJØSTOMTA G/BNR 57/12 Vis (1) Vis
66/2021 GBNR 57/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV KVAM Vis
67/2021 SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR Vis (1) Vis Vis (3)
68/2021 GBNR 59/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON ETTER § 9 FJERDELEDD  (Unntatt offentlighet Ofl §13)
69/2021 SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711 Vis (10) Vis Vis (2)
70/2021 UBA - OFFENTLIG ETTERSYN - MUSDALSÆTER HØGSVEA 201711 Vis (1) Vis Vis (4)
71/2021 OFFENTLIG ETTERSYN - STORSTEINSLIA - PLANID 201408 Vis (10) Vis
72/2021 OFFENTLIG ETTERSYN - BJØRGESÆTRA - PLANID 201501 Vis (7) Vis
73/2021 GBNR 155/1/573 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KP AREALDEL FOR AVVIKENDE TAKVINKEL - TILBYGG FRITIDSBOLIG MINDRE ENN 50M2 Vis (3) Vis
74/2021 GBNR 80/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR BYGGETILTAK I LNF Vis (4) Vis
75/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - OPPRUSTNING ROGNHAUGVEGEN Vis
76/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV BYGGEMATERIALER, VERKTØY OG AVFALL Vis
77/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT I FORBINDELSE MED RESTAURERING Vis
78/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV MATERIALER/VERKTØY - HYTTE PÅ NERÅSTA Vis
79/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV VEDLIKEHOLDSMATERIELL, OVN, VED OG BRENSEL Vis (1) Vis
80/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - KJØRING AV VED - REINSVATNET Vis
81/2021 DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED RESTAURERING - HORNSJØ SØKER REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN Vis (1) Vis
82/2021 GBNR 155/1 - OPPRUSTING AV ROGNHAUGVEGEN Vis (11) Vis
83/2021 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.06.2021 Vis (12) Vis
84/2021 DISPENSASJON FRA HAFJELL PANORAMA / HENSYNSSONE FLOM - GBNR 11/119 - FRITIDSBOLIG Vis (13) Vis
85/2021 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - UTNYTTELSESGRAD FOR LSB - GBNR 138/57 Vis (7) Vis