Plan- og miljøutvalget
15.09.2020 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lågen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.09.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.09.2020
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN- OG MILJØUTVALGET DEN 15.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
86/2020 PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (9) Vis
87/2020 SLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 Vis (5) Vis Vis (2)
88/2020 HØRING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 202001 Vis (18) Vis
89/2020 DISPENSASJON BYGGEGRENSE - GBNR 13/5/5/0 - PÅBYGG HYTTE - SØRLIA 20A Vis (1) Vis
90/2020 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK FORSKRIFT Vis (3) Vis
91/2020 DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - GBNR 155/62 - FRITIDSBOLIG - MØNE- OG GESIMSHØYDE Vis (3) Vis
92/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SJØSÆTRA/BAKKESÆTRA Vis (1) Vis
93/2020 REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.09.2020 Vis (8) Vis