Bosetting og integrering

Arbeidet med bosetting av flyktninger handler om bolig, introduksjonsprogram, skole og arbeid og inkludering i samfunnet.

Inkluderings og mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber årlig Øyer kommune om å bosette et antall flyktninger. Ut fra dette fatter kommunestyret vedtak om bosetting, i 2016 og 2017 var vedtaket om bosetting på 25 flyktninger hvert år. i 2018 er Øyer kommune anmodet om å bosette 10 flyktninger.

De fleste flyktningene kommer fra statlige mottak, men kommune bosetter også flyktninger som kommer direkte fra utlandet. Dette er overføringsflyktninger som er plukket ut av FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR).

Introduksjonsprogram

Kommunen har plikt til å sørge for at nye bosatte flyktninger får tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram. Dette er lovpålagt gjennom "Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere".

Høsten 2018 er det 36 deltakere i introduksjonsprogram i Øyer kommune.

Introduksjonsprogrammet er et toårig kvalifiseringsprogram. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnsfag, samt språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne lettere skal bli økonomisk selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv.

Øyer kommune kjøper norskopplæring og kurs for deltakere i introduksjonsprogrammet fra Lillehammer kommune. Undervisningen foregår på Lillehammer læringssenter.