1. Formål.
Skolefritidsordningen (SFO) / ferie SFO er et tilbud til alle elever i 1.-4. trinn og for barn på 5.-7. trinn med behov i henhold til Opplæringslovens § 13-7. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO skal bygge på kommunal målsetting for Øyer-skolen, og den enkelte skoles pedagogiske plattform.


2. Eierforhold.
Det skal være tilbud om ordinær SFO og ferie SFO ved begge barneskolene i Øyer kommune. Ferie SFO (høstferie, vinterferie og dager i juni og august) lokaliseres i begge sogn. I ferie SFO samarbeides det med Mosjordet og Vidarheim barnehage. SFO eies og drives av kommunen etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og kommunale vedtak.


3. Ledelse og styring.
Rektor har det overordnede administrative, økonomiske og pedagogiske ansvar for SFO ved egen skole. Den daglige ledelsen av SFO, kan legges til en annen stilling ved skolen.

4. Søknad, opptaksperiode og oppsigelse.
Ordinær SFO
Søknadsfrist for nytt SFO-år er 1. mai. Søknaden sendes via kommunens hjemmeside, Foresattportalen. Søknaden gjelder for hele skoleåret. Elever som får tildelt plass senere enn oppsatt frist, kan måtte vente på plasstildeling i inntil en måned. Eleven blir søkt inn i SFO for ett skoleår av gangen, og ny søknad må sendes hvert skoleår. Rektor tar inn barn innenfor de rammer som er vedtatt for SFO.

Endring i plasstørrelse og oppsigelse av plass i skolefritidsordningen skal gjøres via Foresattportalen. Oppsigelsestida er en måned og regnes fra den 1. i hver måned. Det må betales for plassen i oppsigelsestida. Dersom en plass sies opp etter 31. mars, må det betales for plassen ut skoleåret. Tildelt plass til skolefritidsordningen er bindende. Det betyr at selv om barnet ikke har benyttet plassen/begynt i SFO, må plassen sies opp hvis den ikke skal benyttes. Endring av plass-størrelse: Dersom en vil redusere plass-størrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del av plassen, og oppsigelsesreglene gjelder. Dersom en vil øke plass-størrelsen gjelder det som endring til en større plassdel og søknadsreglene gjelder.

Ferie-SFO
Det er egne påmeldingsskjemaer for ferie SFO. Søknadsfrister for ferie SFO;
Høstferie (1. september) 15. september
Vinterferie (15. januar) 15. februar
Sommerferie – juni og august 15. mai
Tildelt plass til SFO i ferier er bindende. Det betyr at selv om barnet ikke benytter seg av tilbudet, må man betale for plassen.

5. Tap av plass.
Barn kan miste sin plass i SFO ved gjentatte eller grove brudd på skolens ordensregler, det samme gjelder ved manglende betaling. Advarsel om slike forhold skal meddeles skriftlig før rektors avgjørelse om tap av plass blir tatt. Vedtaket kan påklages til formannskapet.

6. Åpningstider.
Åpningstiden inkludert ferie SFO er fra 07.00-1630. SFO kan ha kortere åpningstid hvis ingen foreldre har behov for maksimal åpningstid.

7. Kjernetid.
SFO har mulighet til å innføre kjernetid på ferie SFO, der det er hensiktsmessig. Dager og lengde på kjernetid skal synliggjøres i søknadsskjemaet.

8. Bemanning.
Veiledende bemanningsnorm fastsettes til 15 barn pr. voksen. I tillegg skal skolen sørge for at det er tilgang til annen person i skolen under hele oppholdstida til SFO.

9. Betaling og priser.
Pris per måned framkommer på søknadsskjemaet. Fakturering skjer forskuddsvis og forfaller til betaling den 15. i måneden.
Søskenmoderasjon: Det gis 25 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 osv. i skolefritidsordningen. Dersom søsken har ulikt timetall på SFO, beregnes moderasjon av høyeste plasstørrelse. Søskenmoderasjon gjelder også ferie-SFO. Dagsats har ikke søskenmoderasjon. Satser for foreldrebetaling fastsettes av kommunestyret i forbindelse med behandling av økonomiplan og budsjett. Endring i betalingssatser må varsles i god tid og senest innen utgangen av måneden før endringen trer i kraft.

Tilfeldig opphold på skoledager:
Det er anledning til å kjøpe enkeltdager på SFO for alle 1.-4.trinnselever. Det forutsetter at det er plass.

10. Foreldremøte.
SFO-leder deltar på foreldremøter ved skolestart på 1.-4. trinn. På dette møte orienteres det bl.a. om driftsmåte og innhold på SFO. Det skal avholdes møte for foreldre med barn i SFO minst en gang i året for å drøfte virksomhetens driftsmåte og innhold.

11. Leke- og oppholdsareal.
SFO benytter fritt skolens uten- og innendørs lekearealer. Det skal vises hensyn til pågående undervisning. Rektor fastsetter hvilke oppholdsarealer SFO kan benytte. Innearealene skal være godkjent som oppholdsrom for barn.

12. Endringer av vedtektene.
Endringer av vedtektene vedtas av kommunestyret. Skolenes samarbeidsutvalg skal gis adgang til å uttale seg om vedtektsendringene før vedtak om endringer fattes.
Det gis ikke skyss til og fra skolefritidsordningen. «Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga. Retten omfattar ikkje skyss i skoleferiane.» (Opplæringsloven – lov § 7-3)

Kommunestyrevedtak 15. desember 2016