Tradisjonelt landbruk

For investeringer i tradisjonelt landbruk, tilbys det investeringstilskudd. Det kreves en helhetlig plan for byggearbeidene med spesifisert kostnadsoverslag. Søknader må sendes inn tidlig på året. Med bakgrunn i stor søknadspågang behandler Innovasjon Norge sakene fortløpende, men avventer med å fatte vedtak til midten av februar.  

Kommunen mottar søknadene, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norge som avgjør saken. Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er påbegynt. En kan ikke sette i gang med tiltaket før saken er ferdigbehandlet hos Innovasjon Norge.

Tilleggsnæring på gardsbruk

Det kan gis etableringsstipend og bedriftsutviklingstilskudd til etablering av tilleggsnæring på gardsbruk. Det kan også innvilges investeringstilskudd. For søknad om midler til tilleggsnæring er det ingen søknadsfrist.

 

Lån i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan yte forskjellige typer lån både til landbruksformål og ulike innovasjonsprosjekter. 

Hvor finner jeg informasjon og søknadsskjema?

Informasjon og elektronisk søknadsskjema for tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring på gardsbruk, finner du på www.innovasjonnorge.no/landbruk

Hva skal ligge ved søknaden?

Vedlegg scannes og lastes opp i søknaden for investeringer i tradisjonelt landbruk. Vedleggene nedenfor er nødvendige for at en søknad om investeringer i landbruksbygg kan behandles av Innovasjon Norge. Bruk denne listen som en sjekkliste før søknaden sendes.

Vedlegg:
- Helhetlig bygningsplan med tegninger og spesifisert kostnadsoverslag
- Driftsplan, inkludert kommentarer om forutsetningene
- Bekreftelse på at prosjektet er fullfinansiert, inkludert lånetilsagn fra privat bank
- Næringsoppgave siste 2 år
- Selvangivelse siste 2 år (også for ektefelle)
Evt.
- Avtaler på leiejord (10 års varighet) dersom planlagt driftsomfang forutsetter større ressursgrunnlag enn dagens nivå. Evt. avtaler om fôrkjøp
- Avtaler om kvoteleie (min. 90% av planlagt kvote)
- Kart over plassering av bygg.
 

Hva er retningslinjene for bruk av midler?

Retningslinjer for bruk av IBU-midler i Innlandet finner du HER