Produsjonstilskudd og avløsertilskudd skal bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk. Det gis til foretak som driver produksjon av jordbruksvekster, til grønt- og potetproduksjon, og til hold av husdyr. Tilskuddet er gradert etter arealstørrelse, område/sone, vekst og husdyrslag. Det gis også et spesielt tilskudd for omlegging til økologisk produksjon og drift, samt til særlig bevaringsverdige husdyrslag. Det stilles spesielle miljøkrav (gjødslingsplan og plantevernjournal) som foretaket må oppfylle for å unngå trekk.

Søknadsfrister 15.mars (for foretak med husdyrhold) og 15.oktober (for alle foretak med jordbruksproduksjon).

Det er kommunen som avgjør søknader om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.