Kommunestyret
18.06.2020 kl. 08:30 - 16:00
Tingberg - samfunnssalen

Møtedokument
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020
TILLEGG SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020
SMITTEVERNREGLER I FORBINDELSE MED KST-MØTET 18.06.2020
SAKSPAPIRER - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 18.06.2020
SMITTEVERNREGLER I FORBINDELSE MED KST-MØTET 18.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
17/2020 ÅRSREGNSKAP 2019 Vis (5) Vis Vis (1)
18/2020 ØKONOMISK SLUTTRAPPORTERING INVESTERINGER 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
19/2020 FINANSRAPPORTERING PER 31.12.2019 Vis (1) Vis Vis (1)
20/2020 OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2019 TIL 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
21/2020 ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2020 Vis (6) Vis Vis (1)
22/2020 INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024 Vis (1) Vis Vis (1)
23/2020 TILTAK I KOMMUNESEKTOREN FOR ØKT AKTIVITET - DISPONERING AV MIDLER Vis (2) Vis
24/2020 SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG Vis (3) Vis Vis (2)
25/2020 GRENSEJUSTERING MELLOM ØYER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNE - HØRINGSUTTALELSE Vis Vis (1)
26/2020 VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 Vis (1) Vis Vis (1)
27/2020 VALG AV MEDDOMMERE VED SØR-GUDBRANDSDAL TINGRETT FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 Vis (1) Vis Vis (1)
28/2020 VALG AV MEDDOMMERE TIL JORDSKIFTERETTEN VED VESTOPPLAND OG SØR-GUDBRANDSDAL JORDSKIFTERETT FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024 Vis (1) Vis Vis (1)
29/2020 VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 1.JANUAR 2021 TIL 31.DESEMBER 2024 Vis (1) Vis Vis (1)
30/2020 REVIDERING AV SELSKAPSAVTALE FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Vis Vis (1)
31/2020 NYTT SERVICEBYGG FOR RENOVASJONSSELSKAPET GLØR IKS Vis (4) Vis Vis (1)
32/2020 ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN FOR 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
33/2020 FRIVILLIGMELDING FOR ØYER KOMMUNE 2020-2024 Vis (3) Vis Vis (4)
34/2020 UTVIKLINGSPLAN FOR KULTURSKOLEN - REVIDERING Vis (1) Vis Vis (4)
35/2020 201901 - NESTINGSÆTRA Vis (10) Vis Vis (2)
36/2020 STRATEGISKE AVKLARINGER I ARBEIDET MED KDP ØYER SØR Vis Vis (3)
37/2020 INNSPILL TIL HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER I INNLANDET 2022 - 2025 Vis (1) Vis Vis (1)
38/2020 INTERKOMMUNAL BARNEVERNVAKT - ERFARINGSRAPPORT 2019 Vis Vis (1)
39/2020 TV-AKSJONEN 18. OKTOBER 2020 - OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITÉ Vis Vis (1)
40/2020 AKSON - HELHETLIG SAMHANDLING OG FELLES KOMMUNAL JOURNAL Vis (3) Vis Vis (1)
41/2020 HØRING - NY OPPLÆRINGSLOV Vis (1) Vis Vis (1)
42/2020 ENDRINGER - REGLEMENTSHEFTE FOR FOLKEVALGTE OG FOLKEVALGTE ORGANER 2019-2023 ØYER KOMMUNE Vis Vis (1)
43/2020 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET INNLANDET (KSI): NYE VEDTEKTER OG UTGIFTSFORDELING Vis (4) Vis Vis (1)
44/2020 OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 29.02.2020 OG 30.04.2020 Vis (4) Vis
45/2020 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL 2020-2023 ØYER KOMMUNE Vis (3) Vis
46/2020 REFERATER - KST 18.06.2020 Vis (3) Vis
47/2020 UTBYGGINGSAVTALE SØRBYGDA INFRA AS OG ØYER KOMMUNE Vis (2) Vis Vis (1)
48/2020 PLANID 201803 - OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE Vis (1) Vis Vis (6)