Deling
En landbrukseiendom kan deles etter samtykke fra kommunen med hjemmel i jordloven §12. Dersom jorbruksarealer skal deles fra og nyttes til andre formål enn landbruksproduksjon er det et vilkår for deling at det også er omsøkt og godkjent omdisponering etter jordloven §9.

Ved avgjørelse om deling kan tillates skal kommunen legge vekt på om deling legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen inngår mellom annet hensynet til vern av arealressursene, om deling fører til en driftsmessig god løsning og om en deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan legges vekt på også andre hensyn dersom de faller inn under formålet i jordlova.

Bosettingshensynet kan også tillegges vekt dersom det i den aktuelle delen av kommunen er nedgang i folketallet og at fradeling kan føre til økt fast bosetting.

Ved søknad om deling av grunneiendom må de skjemaer som er tilgjengelig i kommunen benyttes. I tillegg må det legges ved kartutsnitt og situasjonsplan over areal som skal fradeles.

Omdisponering
Bruk av jordbruksareal til annet formål enn landbruk er forbudt. Kun i særlige tilfeller kan det tillates omdisponering. Samtykke til omdisponering er derfor nødvendig dersom dyrka jord og dyrkbar jord skal benyttes til andre formål enn jordbruksproduksjon. Dette kan være oppføring av bygg, planting av skog, anlegg av dammer eller massedeponi.

Begrepet «jordbruksproduksjon» dekker all planteproduksjon i jordbruk og hagebruk der jorda blir brukt som vekstmedium. Videre omfatter begrepet bygninger direkte tilknyttet drifta av eiendommen så som våningshus, driftsbygninger, lager/produksjonsbygg for bearbeidelse planteprodukter fra egen produksjon og redskapshus m.m. Oppføring av kårbolig faller derimot utenfor og krever samtykke til omdisponering.

Nødvendige driftsveger og gårdsveger krever ikke samtykke til omdisponering. Dette gjelder også fangdammer, leplantinger osv. som tar sikte på å hindre erosjon av dyrka mark. Dyrkbar jord kan benyttes til produksjon av juletrær og pyntegrønt uten samtykke. 

 

Hvor finner jeg nyttig lovverk knyttet til deling og omdisponering?