Forpakting er regulert i forpaktingsloven og skiller seg fra ren jordleie ved at den foruten jord- eller skogbruksarealer, også omfatter leie av et eller flere hus på eiendommen som bolig og driftsbygning.

Forpaktingsloven gjelder ikke for eiendom som er mindre enn 5 dekar.

Ren jordleie omfattes altså ikke av forpaktingsloven som når jordbruksarealene på en eiendom drives av naboen som supplement til produksjonen på hans egne arealer.

Et forpaktingsforhold finnes i forskjellige varianter som for eksempel der forpakteren leier hus, mjølkekvote og produksjonsarealer, til de tilfeller hvor naboen bare leier deler av jordbruksarealene samt driftsbygningen. 

Etter forpaktningsloven skal det avholdes skjønn både ved tiltredelse og avslutning av forpaktningsforholdet. Skjønnet utføres av kommunal skjønnsnemd. 

Hvor finner jeg nyttig lovverk knyttet til forpakting?