Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Avløserordningene i jordbruket
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Arealoverføring
Adressetildeling
Avlastning

B
Barnehageplass
Brukerstyrt personlig assistanse
Barnehage - etablering og drift
Brukermedvirkning i skolen
Bolig - bygging av ny
Bygdeutviklingsmidler
Barselgrupper
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Boplikt ved kjøp av eiendom
Bostøtte
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggesøknad
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Bygging og graving i forurenset grunn
Behandling av byggavfall
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bibliotek
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Betaling av skatt og kommunale avgifter

D
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Driftsbygning i landbruket
Digital postkasse

E
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Eiendom - kjøp i områder med boplikt (nedsatt konsesjonsgrense)
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Ergoterapi
Eldreomsorg - verdighetsgarantien

F
Film og video - konsesjon for omsetning
Fellingstillatelse
Forurenset grunn - bygging og graving
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Familievernkontor
Fosterhjem
Fysioterapi
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Farlig avfall
Forhåndskonferanse
Fri rettshjelp
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fastlege

G
Gjødsling av skog - tilskudd
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Gravferd
Grensejustering

H
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

I
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Incestsenter
Innbyggerinitiativ
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

J
Jegerprøven

K
Kommunal bolig
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kulturskole - opptak
Kvalifiseringsprogram
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal garanti for lån
Klage til Sivilombudsmannen
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Krisesenter
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

L
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Leirskole og skoleturer
Leksehjelp i grunnskolen

M
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Midlertidig botilbud
Miljøplager eller -risiko
Matrikkel - retting

N
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nabovarsel

O
Omsorgslønn
Opplæring for beboere i asylmottak
Opptenning av ild utendørs
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring for elever med hørselshemming
Oppmålingsforretning

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Produksjonstilskudd i jordbruket
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Renovasjon
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt - skilt langs vei

S
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Sykehjem - langtidsopphold
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Salgsbevilling alkohol
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning
Statlige spillemidler til idrettsformål
Skoleskyss
Skjenkebevilling alkohol
Sikring og rehabilitering av bygg
Skogfond
Skolemiljøet - mobbing
Svangerskapsomsorg
Skolemiljø - Det fysiske miljøet
Skolefritidsordning (SFO)
Skolestart
Spesialundervisning
Samlivskurs
Støttekontakt
Skolehelsetjeneste
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Startlån bolig

T
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Tannhelsetjeneste
Terminalpleie i hjemmet
Tidligpensjon for jordbrukere
Tekniske hjelpemidler - utlån

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne
Vaksine
Vannforsyning

Ø
Økonomisk sosialhjelp
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning